Настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА е предназначена да служи като основа на нашата вяра, общение и духовно сътрудничество.Посочените библейски истини са приети като фондамент за всяко петдесятно служение. Тук се разкриват предимно основните доктрини, а не всички библейски истини.

І. БОГОВДЪХНОВЕНОСТТА НА ПИСАНИЯТА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че Свещените Писания на Стария и Новия Завет са вдъхновени от Бога и представляват Божието откровение за човека – непогрешимото и авторитетно правило на вяра и поведение. Божественото вдъхновение се отнася еднакво и пълно за всички части на оригиналния текст и е гаранция за пълно доверие (ІІ Тимотея :3:15-17; ІІ Петрово 1:21).

ІІ. ВЕЧНИЯТ БОГ

НИЕ ВЯРВАМЕ в единен, истинен и жив Бог, който е вечен, суверенен и е изявил Себе Си в три лица – Отец, Син и Святи Дух (Матея 3:16-17; 28:19).

1. БОГ ОТЕЦ

НИЕ ВЯРВАМЕ в Бог Отец, първата личност на триединния Бог, Който съществува вечно и е Създател на небето и земята, Който даде Закона, на Когото всичко е подчинено, за да бъде Той все и во все (Битие 1:1; Второзаконие 6:4; І Коринтяни 15:28).

2. ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС
НИЕ ВЯРВАМЕ в Господ Исус Христос, втората личност на триединния Бог, Който е вечният Син на Бога, Който бе въплътен чрез Святия Дух и бе роден от девицата Мария.НИЕ ВЯРВАМЕ в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евреи 7:25-26; І Петрово 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; І Коринтяни 5:21).

3. СВЯТИЯТ ДУХ
НИЕ ВЯРВАМЕ в Святия Дух, третата личност на триединния Бог, Който изхожда от Отец и Сина, Който е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината (Йоана 15:26; 16:8-11; І Петрово 1:2; Римляни 8: 14-16).

ІІІ. ГРЕХОПАДЕНИЕТО НА ЧОВЕКА
НИЕ ВЯРВАМЕ, че човека беше създаден добър и праведен. Неговият волен грях причини не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне от Бога (Битие 1:26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

ІV. СПАСЕНИЕТО НА ЧОВЕКА

НИЕ ВЯРВАМЕ в спасението чрез вяра в Христос, Който умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна кръв, пролята на кръста, беше осигурено спасение за цялото човечество. Тази опитност, позната още като новорождение, представлява моментно и завършено дествие на Святия Дух, при което повярвалият грешник бива новороден, оправдан и осиновен в семейството на Бога, става ново създание в Исус Хрисос и наследник на вечния живот (Йонана 3:5-6; Римляни 10: 8-15; Тит 2:11; 3:4-7; І Йонана 5:1).

V. БОЖЕСТВЕНО ИЗЦЕЛЕНИЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освобождението от болестите е осигурено в изкуплението и е привилегия на всички вярващи (Исая 53:4-5; Матея 8:16-17; Яков 5:14-16).

VІ. ЦЪРКВАТА И НЕЙНАТА МИСИЯ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че църквата е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; І Коринтяни 4:20).НИЕ ВЯРВАМЕ, че мисията на църквата е: да проповядва благата вест за спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да прославя Бога в поклонение; да показва християнско състрадание към всички страдащи (Матея 28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

VІІ. ЦЪРКОВНИ ТАЙНСТВА

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението във вода чрез потапяне се отнася за всички, които са се покаяли и са повярвали. По този начин те свидетелстват пред света, че са умрели с Христос и са възкръснали с него за нов живот (Матея 28:19; Деяния 10:47-48; Римляни 6:4).НИЕ ВЯРВАМЕ, че Господната вечеря е възпоменание на страданията и смъртта на нашия Господ Исус Христос и трябва да се приема от всички вярващи до Господното завръщане (Лука 22:14-20; І Коринтяни 11:20-34).

VІІІ. ОСВЕЩЕНИЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че освещението е акт на отделяне от всичко зло и посвещаване на Бога. То е едновременно моментно и прогресивно. Изявява се в живота на вярващия в резултат на приемането силата на Христовата кръв и възкресенския живот чрез личността на Святия Дух. Той привлича вниманието на вярващия към Христос, учи го чрез Словото и изработва Христовия характер в него (Римляни 6:1-11; 8:1-2, 13; 12:1-2; Галатяни 2:20; Евреи 10:10, 14).

ІХ. КРЪЩЕНИЕ В СВЯТИЯ ДУХ

НИЕ ВЯРВАМЕ, че кръщението в Святия дух е обличане на вярващия със сила за живот и служене на Христос. Тази опитност е отделна и следваща новорождението, приема се чрез вяра и се съпровожда с говорене на езици, като начален белег, според дадената от Духа способност (Лука 24:49; Деяния 1:8; 2:1-4; 8:15-19; 11:14-17; 19:1-7).

Х. ДУХОВНИТЕ ДАРБИ

НИЕ ВЯРВАМЕ в съвременното действие на деветте свръхестествени дарби на Святия Дух (І Коринтяни 12) и на Христовите дарби на служение (Ефесяни 4:11-13) за назидание и разрастване на църквата.

ХІ. ПОСЛЕДНОТО ВРЕМЕ

НИЕ ВЯРВАМЕ в предстоящото премилениално и лично завръщане на нашия Господ Исус Христос, за да събере при Себе Си всички, които са Негови. Като имаме тази блажена надежда и усърдно очакване, ние очистваме себе си, както е чист Той, за да бъдем готови да го посрещнем, когато дойде (Йонана 14:1-3; Тит 2:13; І Солунци 4:15-17; І Йоана 3:2-3; Откровение 20:1-6).НИЕ ВЯРВАМЕ в телесното възкресение на цялото човечество, във вечното и осъзнато блаженство на всички, които истински вярват в нашия Господ Исус Христос, и във вечното и осъзнато наказание на тези, чиито имена не са записани в Книгата на живота (Йоана 5:28-29; І Коринтяни 15:22-24; Откровение 20:10-15).